Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Forexx
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Forexx Group B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen: “Forexx”.
A. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. ALGEMEEN
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Forexx alsmede op alle tussen Forexx en de wederpartij gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
  1.2 Afwijkende bedingen en de toepasselijkheid van algemene (inkoop-)voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Forexx zijn aanvaard.
  1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Forexx en de wederpartij in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  1.4 Op de rechtsverhouding van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1.5 Elk geschil tussen Forexx en de wederpartij, zal worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Forexx het betreffende geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
  1.6 Forexx kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.
  1.7 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant.
 2. AANBOD EN OVEREENKOMST
  2.1 Alle aanbiedingen van Forexx, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, en slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand (i) nadat Forexx de opdracht aan de wederpartij heeft geaccepteerd door middel van een bevestiging (met als bepalende datum de dag bevestiging) of (ii) Forexx met de uitvoering van de Opdracht aanvangt. Onder “de Opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten.
  2.3 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Forexx zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Forexx heeft het recht om een opdracht of de wijziging van een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
  2.4 Voor diensten waarvoor naar de aard geen offerte of opdrachtbevestiging wordt gezonden wordt de factuur geacht de opdrachtbevestiging te zijn. De wederpartij wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel geaccepteerd te hebben indien niet binnen vijf werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis van Forexx zijn gebracht.
 3. BETALING
  3.1 Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in welk geval de schade tengevolge van koersverschillen voor rekening van de wederpartij komt. Indien geen valuta is aangegeven geschiedt de betaling in Euro’s.
  3.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  3.3 Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de wederpartij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist, en is Forexx bevoegd de Opdracht te schorsen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
  3.4 Nadat de wederpartij in verzuim is gekomen, is Forexx bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Alsdan dient de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan Forexx.
  3.5 Over de tijd dat de wederpartij met de betaling in verzuim is geweest, kan Forexx over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie.
  3.6 Het recht van de wederpartij zich te beroepen op verrekening of opschorting is uitgesloten.
 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  4.1 Forexx blijft de eigenares van alle in het kader van de overeenkomst geleverde goederen (zoals materialen, software en andere intellectuele eigendomsrechten) zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en/of enige andere overeenkomst met Forexx, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
  4.2 Zolang de goederen eigendom van Forexx blijven is de wederpartij niet gerechtigd deze te vervreemden en/of te bezwaren, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend begrepen verpanding en overdracht tot zekerheid.
 5. EINDE OVEREENKOMST
  5.1 Onverminderd de haar toekomende rechten is Forexx bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de Opdracht te schorsen, hetzij de overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden, indien de wederpartij:
  a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Forexx voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
  5.2 Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Forexx gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
  5.3 Alle vorderingen die Forexx in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 6. OVERMACHT
  6.1 In geval van overmacht is Forexx bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Opdracht voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij de Opdracht in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Forexx gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Tevens is Forexx gerechtigd, indien de in het vorige lid bedoelde opschorting zes maanden heeft geduurd, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
  6.2 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld van zodanige aard dat nakoming in redelijkheid niet meer van Forexx kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden gelden onder meer, maar niet alleen: het niet voldoen door leveranciers van Forexx aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, oorlog, mobilisatie, stakingen of werkonderbrekingen, bedrijfsbezetting, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, ziekte van personeel, gebrek aan personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defecten aan machines en voorts iedere omstandigheid die Forexx niet redelijkerwijs heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
 7. AANSPRAKELIJKHEID FOREXX
  7.1 Forexx is jegens de wederpartij uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk voor directe schade. Forexx is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, inkomensverlies en/of omzetderving.
  7.2 Indien en voor zover op Forexx enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen Forexx heeft geleverd, respectievelijk de waarde van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de Opdracht, exclusief BTW, per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
  7.3 Indien zich meerdere schadegevallen voordoen bij de uitvoering van één project wordt dit aangemerkt als een samenhangende reeks schadegevallen.
  7.4 Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij Forexx schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
  7.5 Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de wederpartij, zijn werknemers en/of zijn hulppersonen, dan wel door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de wederpartij, een en ander in de ruimste zin van het woord, is Forexx niet aansprakelijk.
  7.6 Op Forexx rust geen verdere aansprakelijkheid dan uit deze algemene voorwaarden blijkt.
 8. VERTROUWELIJKHEID
  8.1 Forexx en de wederpartij zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie.
  8.2 Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.
  Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) uit deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in hoofdstuk Bijzondere Bepalingen Detachering (B) van toepassing in de gevallen dat Forexx personeel, waaronder consultants, detacheert of uitleent aan de wederpartij.
  B. BIJZONDERE BEPALINGEN DETACHERING
 9. DEFINITIES
  9.1 In deze Bijzondere Bepalingen worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
  Algemene Bepalingen: deze algemene bepalingen.
  Detachering: het door Forexx ter beschikking stellen van Personeelsleden die onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de wederpartij werkzaamheden zullen verrichten.
  Dienstreis: het afleggen van een bezoek aan een door de wederpartij aan te wijzen locatie, voor een door wederpartij te bepalen periode en met een door de wederpartij te bepalen doel.
  Opdracht: een afzonderlijke overeenkomst tussen de wederpartij enerzijds en Forexx anderzijds met betrekking tot detachering of uitlenen van personeel.
  Personeel: de door Forexx voor de uitvoering van de wederpartij in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke onder verantwoordelijkheid, toezicht en leiding van de wederpartij zullen werken.
  Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht.
 10. DUUR VAN DE OPDRACHT
  10.1 De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
  10.2 Partijen kunnen gedurende de eerste drie (3) werkdagen, gerekend vanaf de eerste dag dat het Personeel(slid) van Forexx feitelijk te werk wordt gesteld, de Opdracht beëindigen tegen het einde van een werkdag door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat enig recht op schadevergoeding over en weer bestaat.
  10.3 Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 10.2 kan de Opdracht door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
  10.4 Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
  10.5 Het in voormeld artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepaling vervat in deze algemene voorwaarden.
  10.6 De Opdracht voor bepaalde tijd dient met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke van deze opzegging wordt de Opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat geval de Opdracht alsnog schriftelijk beëindigen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
  10.7 Elke Opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Forexx een door haar uitgeleend Personeelslid niet meer ter beschikking kan stellen aan de wederpartij doordat de arbeidsovereenkomst tussen Forexx en het Personeelslid is geëindigd. Dit einde van de Opdracht treedt niet in, indien in het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door Forexx van het door haar ter beschikkinggestelde Personeelslid is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen vier weken na de datum waarop het Personeelslid niet meer ter beschikking kan worden gesteld. De Opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van het andere Personeelslid.
 11. HET VERRICHTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
  11.1 De wederpartij verplicht zich het Personeel toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Detachering dient te worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij de wederpartij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.
  11.2 Forexx verplicht zich haar Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering geldende huisregels na te leven.
  11.3 De wederpartij is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen. Indien het wijzigen van de locatie voor Forexx leidt tot aantoonbaar hogere kosten, is Forexx gerechtigd vergoeding van deze kosten of wijziging van het tijdschema te verlangen.
  11.4 De wederpartij is gerechtigd te verlangen dat door Personeel Dienstreizen worden gemaakt. De kosten van deze dienstverlening zullen door de wederpartij aan Forexx worden vergoed.
 12. WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT
  12.1 De wederpartij is te allen tijde gerechtigd de aard of omvang van de door Personeel van Forexx te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg met en instemming van Forexx.
  12.2 Forexx zal binnen tien (10) Werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de wederpartij mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten Personeelsleden, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden uren per Personeelslid en de van toepassing zijnde tarieven. 12.3 De wederpartij is gerechtigd, tot tien (10) Werkdagen na ontvangst van deze specificatie, de wijzigingsopdracht alsnog in te trekken of te modificeren.
 13. PERSONEELAANSPRAKELIJKHEID
  13.1 De wederpartij is niet aansprakelijk voor het uitbetalen van loon aan het Personeel van Forexx, noch voor de inhouding en afdracht van de premies ingevolge sociale verzekeringen en loonbelasting.
  13.2 De wederpartij draagt de verantwoording over alle handelingen van het Personeel en over alle door of mede door dit Personeel tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat het Personeel aan de wederpartij ter beschikking is gesteld. De wederpartij vrijwaart Forexx voor alle aanspraken ter zake. De wederpartij heeft in het kader van de Opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over het Personeel van Forexx. Forexx is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het Personeel gedurende de tijd dat deze aan de wederpartij ter beschikking is gesteld. De wederpartij dient zorg te dragen voor en is verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden in de ruimste zin des woords en zal Forexx vrijwaren voor aanspraken in verband met door uitgeleende Personeel geleden schade.
 14. PRIJZEN EN TARIEVEN
  14.1 Forexx zal de diensten uit hoofde van de Opdracht verrichten op nacalculatiebasis. In de Opdrachten zijn de van toepassing zijnde uurtarieven opgenomen. Voor overwerk (werktijd buiten 08:00 – 18:00, op zaterdagen, zondagen en nationale vrije (feest-)dagen), ploegendienst en stand-by-dienst gelden speciale tarieven c.q. toeslagen op het normale uurtarief. Indien het Personeelslid per werkdag langer dan 8 uur bij de wederpartij aanwezig is of werkzaamheden verricht buiten de normale werktijden, zal een toeslag van 50% op het in de Opdracht overeengekomen tarief worden berekend. Voor werkzaamheden verricht op vrijdagavond na 18.00 uur en in het weekeinde geldt een toeslag van 100% op het overeengekomen tarief. De wederpartij zal, voor zover dat in de Opdracht is vastgelegd, aan Forexx verschuldigd zijn:
  a. een bedrag vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door Forexx aantoonbaar bestede uren met de overeengekomen uurtarieven;
  b. de overige, in de Opdracht genoemde kosten.
  14.2 De bij het sluiten van de Opdracht overeengekomen prijzen/tarieven zullen telkens per 1 januari van elk jaar eenzijdig door Forexx kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek met als basis 1999 = 100, behoudens die gevallen waarin de wijziging van de kwalificaties of de standplaats van het betreffende Personeel van Forexx daar aanleiding toe geeft.
  14.3 Tariefwijzigingen tengevolge van CAO-verplichtingen en wettelijk vastgestelde loon en/of lastenverhogingen zoals premies sociale verzekeringen, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de wederpartij doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de wederpartij verschuldigd, ook indien deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een opdracht
 15. WIJZE VAN FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
  15.1 Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen, twee wekelijks of maandelijks plaats, zulks naar keuze van Forexx, op of omstreeks de laatste Werkdag van de twee weken respectievelijk maand waarin de Detachering bij of voor de wederpartij heeft plaatsgevonden.
  15.2 De facturen van de Forexx zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de wederpartij voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren (werkbriefjes), die de wederpartij binden.
  15.3 De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige invulling en ondertekening van de tijdverantwoordingsformulieren.
  15.4 Bij verschil tussen een bij Forexx ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en het door de wederpartij behouden afschrift daarvan, geldt het bij de Forexx ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de wederpartij het tegendeel kan aantonen.
  15.5 Indien de wederpartij niet aan het gestelde in het tweede lid voldoet, kan Forexx besluiten om de wederpartij te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Forexx zal hiertoe niet overgaan zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de wederpartij heeft plaatsgevonden.
  15.6 Reclames ter zake van door Forexx aan de wederpartij verstuurde facturen dienen binnen acht (8) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de wederpartij aan Forexx kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
 16. VERVANGING PERSONEEL
  16.1 Forexx kan Personeelsleden te allen tijde in overleg met de wederpartij vervangen.
  16.2 Indien door (een) Personeel(slid) in strijd met de bij wederpartij gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijzen het vertrouwen van de wederpartij is geschonden, is de wederpartij gerechtigd van Forexx te verlangen dat dit Personeel(slid) binnen een in onderling overleg vastgestelde termijn wordt vervangen.
  16.3 Personeel dat gedurende de duur van de Opdracht aantoonbaar hogere kwalificaties heeft gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kan door Forexx worden vervangen in overleg met de wederpartij. Indien de wederpartij bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is Forexx gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor dat hogere niveau door Forexx in het algemeen in rekening wordt gebracht.
 17. OVERNAME PERSONEEL
  17.1 Het is de wederpartij verboden gedurende de duur van de Opdracht alsmede gedurende een periode van een (1) jaar na beëindiging van de Opdracht, ongeacht de reden van die beëindiging, Personeel van Forexx dat door hem is ingeleend een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, tenzij de wederpartij aan Forexx een bedrag betaalt gelijk aan 25% van het door dit Personeelslid bij de wederpartij te verdienen bruto jaarloon. Tot het bruto jaarloon wordt tevens gerekend: vakantietoeslag, 13de maand, bonussen en gratificaties en andere (bruto)uitkeringen die aan winst of omzet gerelateerd zijn en die tot een reëel haalbaar bestanddeel van het inkomen gerekend kunnen worden.
  Naast en in aanvulling op de Algemene Bepalingen (A) uit deze algemene voorwaarden zijn de bepalingen in hoofdstuk Bijzondere Bepalingen Arbeidsbemiddeling (C) van toepassing in de gevallen dat Forexx in opdracht van de wederpartij bemiddelt bij het vinden van personeel ten behoeve van de opdrachtgever.
 18. OVEREENKOMST TOT ARBEIDSBEMIDDELING
  18.1 Forexx verbindt zich op grond van een opdracht tot arbeidsbemiddeling inspanningswerkzaamheden te verrichten die bestaan uit het werven en selecteren van kandidaten voor de opdrachtgever. Forexx zal zich inspannen om per opdracht aan de opdrachtgever één of meerdere kandidaten te introduceren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een arbeidsovereenkomst bij de opdrachtgever.
  18.2 Een opdracht tot arbeidsbemiddeling heeft een looptijd van drie (3) maanden, tenzij anders overeengekomen.
  18.3 Een opdracht tot arbeidsbemiddeling wordt automatisch verlengd voor de duur van drie (3) maanden tenzij de opdrachtgever of Forexx uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór het verstrijken van de looptijd schriftelijk heeft laten weten de opdracht tot arbeidsbemiddeling niet te willen verlengen.
  18.4 Een opdracht tot arbeidsbemiddeling wordt als geslaagd beschouwd indien een door Forexx voorgedragen kandidaat binnen twaalf (12) maanden na introductie van de kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever, een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever aangaat dan wel anderzijds te werk wordt gesteld bij de opdrachtgever. In dit artikel 18 wordt onder de opdrachtgever tevens verstaan een instelling, vennootschap of onderneming waarmee de opdrachtgever op enigerlei wijze in een concernverhouding staat of anderszins is gelieerd.
  18.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen onthoudt de opdrachtgever zich gedurende de looptijd van de opdracht van activiteiten, welke op enigerlei wijze gericht zijn op, dan wel bijdragen aan invulling van de vacature waar de opdracht tot arbeidsbemiddeling betrekking heeft buiten Forexx om.
  18.6 De opdrachtgever dient binnen vijf (5) werkdagen nadat Forexx een kandidaat heeft voorgedragen, zijn interesse voor de kandidaat kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn interesse heeft getoond in de kandidaat of indien de opdrachtgever heeft aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de kandidaat, dan staat het Forexx vrij de kandidaat bij andere opdrachtgevers te introduceren. De kandidaat kan ook bij andere opdrachtgevers kunnen worden voorgesteld indien de opdrachtgever en/of de kandidaat tijdens de sollicitatieprocedure bij aan Forexx te kennen heeft gegeven geen interesse (meer) te hebben in de kandidaat respectievelijk opdrachtgever.
  18.7 Indien de opdrachtgever en de kandidaat overeenstemming hebben bereikt over het dienstverband dan wel indien de kandidaat bij de opdrachtgever anderszins te werk wordt gesteld, is de opdrachtgever verplicht Forexx hierover binnen vijf (5) werkdagen na dit feit te informeren.
 19. HONORARIUM
  19.1 Het honorarium van Forexx voor de door haar verrichte diensten in het kader van een opdracht tot arbeidsbemiddeling is opgebouwd uit:
  – een aanvangshonorarium: een vast bedrag dat in rekening wordt gebracht na totstandkoming van de opdracht tot arbeidsbemiddeling;
  – een eindhonorarium: het in de opdrachtbevestiging genoemde percentage van het bruto jaarloon van de geselecteerde kandidaat minus het aanvangshonorarium, dat in rekening wordt gebracht bij een geslaagde opdracht van arbeidsbemiddeling als bedoeld in artikel 18.4 van deze algemene voorwaarden.
  19.2 Tot het bruto jaarloon wordt tevens gerekend: vakantietoeslag, 13de maand, bonussen en gratificaties en andere (bruto)uitkeringen die aan winst of omzet gerelateerd zijn en die tot een reëel haalbaar bestanddeel van het inkomen gerekend kunnen worden. De waarde van een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde auto aan de geselecteerde kandidaat wordt gelijk gesteld aan 10% van het vaste bruto jaarloon van de geselecteerde kandidaat en wordt tevens gerekend tot het bruto jaarloon als bedoeld in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden.
  19.3 Onder het honorarium wordt niet begrepen de plaatsings- en produktiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de kandidaat, de kosten van een psychologische test te cetera. Deze kosten zullen separaat door de opdrachtgever aan Forexx worden voldaan.
  19.4 Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt als gevolg van het aannemen van een kandidaat buiten de opdracht tot arbeidsbemiddeling met Forexx, dan wel vanwege bedrijfseconomische of organisatorische redenen, zal Forexx een onkostenvergoeding van Euro 2.500,– per opdracht boven op het overeengekomen aanvangshonorarium in rekening brengen. Dit bedrag wordt tevens in rekening gebracht indien het functieprofiel tussentijds zodanig wordt gewijzigd dat van Forexx redelijkerwijs niet kan worden verlangd de opdracht tot arbeidsbemiddeling onder dezelfde voorwaarden voort te zetten.
 20. AANSPRAKELIJKHEID
  20.1 Forexx zal de opdracht tot arbeidsbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De keuze van de opdrachtgever voor een kandidaat is immer vrij. De opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat. Forexx is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen of nalaten van kandidaten die (mede) als gevolg van de uitvoering van de opdracht tot arbeidsbemiddeling door Forexx bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.